ArrayList – Inledning

Klassen ArrayList är en standardklass i Java som möjliggör att arbeta med föränderliga samlingar av data.

Vad är en ArrayList i Java ?

En ArrayList i Java, är en inbyggd standardklass som gör det enkelt och smidigt att arbeta med data som kan komma att förändras i antal under arbetets gång, att vi helt enkelt behöver förändra hur många lagringsplatser vi har och som vi såg när vi gick igenom fält så blir det lite omständigt då storleken på fältet behöver förändras. Så vet vi från början att vi kan komma att behöva ändra storleken på antalet lagringsplatser så är en ArrayList att föredra över en array. Men en det är några saker vi behöver tänka på då vi arbetar med ArrayList. 

Vi kan illustrera en ArrayList på liknande sätt som en Array och tänka oss att vi har flera lagringsplatser som bara forsätter.

Hur skapar man en ArrayList?

Det är några saker som skiljer sig från när vi deklarerar en ArrayList gentemot en Array. 

  1. Istället för hakparenteser, [ ], som vi använde för en Array ska vi nu använda, < > istället.
  2. Då vi endast kan spara objekt i en ArrayList så behöver vi ange omslagsklassen vid deklarationen, det vill säga att vi inte kan spara primitiva datatyper i en ArrayList. Vi ska nedan se en tabell med den primitiva datatypen vs omslagsklassen.
  3. Notera parenteserna på slutet av deklarationen, vilket vi måste ange för att få en giltlig deklaration av ArrayListen.
ArrayList<Integer> numbers = new ArrayList<Integer>(); 

ArrayList<Character> initials = new ArrayList<Character>();
Primitiv datatypOmslagsklass
byteByte
charCharacter
intInteger
doubleDouble
booleanBoolean
floatFloat

Det var en kort introduktion till ArrayList, vid första anblick kanske det verkar lite oklart och omständigt att jobba med ArrayList på grund av omslagsklass och att det måste vara objekt som man sparar ned. Men det kommer klarna mer på nästkommande sidor och vi kommer se hur vi kan arbeta med listor på ett smidigt sätt samt att se fördelarna med listor gentemot fält. Vi kommer självklart gå igenom ett par enklare exempel så man får en testa på att arbeta med ArrayList.

För att navigera dig till nästa artikel kan du trycka på framåtpilen nedan.

Vad tyckte du om sidan?

Lämna gärna feedback och hjälp oss göra sidan bättre

Feedback gör oss bättre!

Lämna gärna feedback om vad du tyckte om avsnittet!